Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Büşra Ayasun: "Unutmayın Bizler Sizlerin Yanındayız!"

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Büşra Ayasun: "Unutmayın Bizler Sizlerin Yanındayız!"

Dünya sağlık örgütü (WHO) sağlık tanımını “Sağlık sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, ruhen, bedenen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. “ şeklinde tanımlamıştır. Kişinin sadece bedenen sağlıklı olmasının yanında ruhen ve sosyal anlamda da sağlıklı olması bir bakıma sağlık hukukunun alanına girmektedir. Bu sağlık tanımı hem hasta hem de hekim ve sağlık çalışanlarını kapsamaktadır.

Sağlık hukuku denildiğinde öncelikle bir tarafta hasta diğer tarafta hekimin bulunduğu karşılıklı hukuki ilişkiler akla gelmektedir. Sağlık hukuku yalnızca hasta boyutuna indirgenemeyecek kadar geniş ve kapsamlıdır. Temelinde hasta ve hekim ilişkisi olmakla birlikte sağlık hukukunun kapsadığı alan daha büyüktür. Bu alan kapsamında hekimlerin hukuki ve cezai sorumluluğu, idari sorumluluk, hastanın sorumluluğu ve yükümlülükleri, sağlık çalışanlarının hakları, tıbbi müdahalede hastaya dair aydınlatma ve rızaya dair yasal dayanaklar sağlık hukuku çerçevesinde düzenlenmiştir.

  Sağlık hukuku, gün geçtikçe önemi artan, çok kapsamlı ve oldukça geçmişe dayanan multidisipliner bir yaklaşımdır. Birbirinden bağımsız olan  tıp ve hukuk alanlarının sentezi sonucu oluşmuştur. Tıbbi araştırmalar, doku ve organ nakilleri, hasta ve hekim hakları, tıbbi hata(medikal malpraktis), mesleki sorumluluk sigortaları, sağlık turizmi ve benzeri konularda  sağlık hukukunun kendine ait terminolojisine hakim ve yeterli teorik bilgiye sahip uzmanlara ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sağlık hukuku alanındaki uyuşmazlıkların çözümü için sağlık hukuku konusunda uzmanlaşmak gerekmektedir.

Günümüzde sıkça sağlık hukuku sadece hukukun bir dalı gibi düşünülmektedir. Sadece bu pencereden bakıldığında sağlık hukuku kavramı eksiktir ve büyük bir yanılgıdır. Ancak bu yanılgıyı derneğimiz kırmayı başarmış ve sağlık hukukunun aslında tıbbın da  bir dalı olduğuna dair farkındalık oluşturmuş ve hekimlerin bu alandaki bilgi düzeylerini artırmaya  ve sağlık hukuku alanında  bilinçlendirmeye başlamıştır. Bu sebepten son zamanlarda sağlık hukuku kavramı hekimler arasında  dikkat çekmiş ve sıkça telaffuz edilmeye ve araştırılmaya başlanmıştır. Sağlık hukuku  uzmanlığı ülkemizde yeni bir alandır. Hekimler arasındaki farkındalığı ve prestiji de her geçen gün artmaktadır. Bu alanda hekimlerin etkinliği gün geçtikçe artmaya  devam edecektir. Bu alandaki farkındalığın artmasında derneğimizin rolü çok büyüktür ve ilerleyen zamanlarda da en yetkin ve etkin bir kurum olacağına şüphe yoktur.

Günümüz koşullarına  baktığımızda kutsal mesleklerden biri olarak kabul edilen hekimliğin geldiği noktayı ne yazık ki üzüntü ve endişe içinde izlemekteyiz. Uzun saatler süren mesai, 5 dakikada bir hasta baktırmaya ve iş yükünden dolayı hata yaptırmaya iten sağlık sistemi, sistemin sıkıntılarını muayene sırasında ilk muhatabı olan hekimlerden çıkarmak isteyen  hasta ve hasta yakınları, her gün medyada gördüğümüz ve bir o kadar da görmediğimiz insanlık dışı sözlü ve fiziki şiddet olayları, verilen emeği karşılamayan ekonomik ve sosyal koşullar, kamusal ve özel sağlık kuruluşlarında süregelen psikolojik taciz(mobbing) ve tıbbi hata (medikal malpraktis) adına açılan milyonluk davalar altında eziliyor ve gün geçtikçe şiddeti artan bir şekilde ezilmeye de devam ediyor. Bu davalarla muhattap olurken sağlık hukuku konusundaki bilgi eksikliğinden ve sağlık hukuku konusunda uzman olmayan kişilerden danışmanlık alınması  birkaç milyon liralık dava sonuçları ile  karşı karşıya kalınmasına ve bu süreçte de davalının her yönden yıpranmasına sebep olmaktadır. Ayrıca sağlık hizmeti veren kişilerinde sınırlarını netleştirebilmesi, kendilerini koruyabilmesi ve eksiksiz değerlendirme yapabilmesi için sağlık hukuku konusunda bilgilenmesi ve bilinçlenmesi bu günümüz koşullarını düşündüğümüzde şarttır.

Dernek olarak amacımız sağlık hukuku diye  bir alan olduğunu anlatmak ve bu alanda hekimlere gereken yeri ve değeri vermektir. Neden? Çünkü sağlık hukuku dediğimizde  sağlık ve hukuk olmak üzere birbirinden bağımsız iki ayrı alan karşımıza çıkmaktadır. Bu alanda yetkin ve etkin olabilmek için de bu iki alanın bilgisi, işleyişi ve terminolojisine  de sahip olmak gerekmektedir. Bu bağlamda hem tıp terminolojisine hakim  ve deneyimli sağlık hukuku uzmanı bir hekim hem de hukuk alanında yetkin sağlık hukuku uzmanı bir avukata ihtiyaç vardır. Derneğimiz bu ihtiyaç doğrultusunda doğru ve eksiksiz bir değerlendirme yapabilmek ve bu alanda çalışmalar yapmak için bu iki alanı da bünyesinde oluşturmuştur.

Derneğimizin yönetim kurulu sağlık hukuku uzmanı olan hekimlerden oluşmaktadır. Ayrıca derneğimizin bünyesinde sağlık hukuku uzmanı avukatlardan oluşan bir komisyon bulunmaktadır. Bu anlamda derneğimiz  ‘Sağlık Hukuku’ denildiğinde  sağlık ve hukuk alanlarını bünyesinde tam anlamıyla barındıran ilk ve tek dernektir.Bu bağlamda öncü konumdadır.  Çalışmalarına tıp ve hukuk işbirliği ile devam edecek bu konuda hem bilgi ve farkındalığı artıracak hem de yanlış ve eksik değerlendirmelerin önüne geçilecektir. Derneğimiz bu  alandaki çalışmalarıyla  önderlik etmeye devam edecektir.

Girdiğimiz bu yolda bizim en büyük motivasyonumuz hekimlere ve sağlık çalışanlarına sağlık hukuku konusunda profesyonelce uzanan kurtarıcı bir el olmaktır. Esas amacımız, hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımıza yalnız olmadıklarını ve bu yolda yalnız yürümediklerini göstermek ,hukuki zeminde haklarını bilmelerine, aramalarına ve talep etmelerine destek vermektir.

2020 yılında temelleri atılan ve 2022 yılında resmi olarak kurulan Yüksek Sağlık Hukuku Derneği’miz “Sağlık çalışanlarının operatif gücüyüz. “ sloganıyla faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Derneğimizin birinci amacı tıp ,diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, psikolojik danışmanlık ve rehberlik mesleği içindeki doktor, diş hekimi, eczacı, veteriner, psikolog ve diğer yardımcı sağlık çalışanlarının tıbbi, eczacılık ,veterinerlik ve psikolojik danışmanlık uygulamalarında karşılaşmış oldukları adli, idari sorunları tartışmak ve çözüm yolları bulmaktır. Yüksek Sağlık Hukuku Derneği ,aynı zamanda bu alanla ilgilenen avukatları ve diğer hukuk insanlarını da Sağlık Hukuku ve Medikal Malpraktis alanlarında bilgilendirecek ve bilgilerini artırmaya çalışacaktır. Bu alanda uzmanlaşmalarını sağlayacak ve deneyim kazandıracaktır.

Derneğimiz Kurucu Başkanımız ve Medikal Malpraktis Derneği’nin de kurucu başkanı olan  Dr.Bozkurt Oğuz Sınar, Başkan Yardımcımız Dr.Onur Gök, Sayman  Dr.Furkan Salcı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz  Dr.Ömer Faruk İşleyen, Dr.Büşra Ayasun ve Dr.Mustafa Candaz’dan oluşmakta olup, bütün yönetim kurulu üyelerimizin sağlık hukuku uzmanı ünvanı bulunmaktadır. Derneğimiz İstanbul’da kurulmuş olup, başka bir şehirde şubesi bulunmamaktadır.

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği alanında en prestijli kurum olmayı hedeflemektedir ve bu yolda güvenli adımlarla yoluna  devam etmektedir.

Gerek sosyal, gerek hukuksal yönden farklı tehditlerin altında mesleğini icra etmeye çalışan hekim ve sağlık çalışanlarına bu tehditlere boyun eğmek zorunda olmadıklarını Yüksek Sağlık Hukuku Derneği olarak her türlü desteği vermek istediğimizi söylemek istiyoruz.

Dr.Büşra AYASUN

Yüksek Sağlık Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi