Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı; AVŞAR ASLAN

Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı; AVŞAR ASLAN

1) Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanı olarak görevinizi sürdürüyorsunuz. Öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

İlk, orta ve lise eğitimimi Kayseri, Sarız Lisesinde, Üniversiteyi Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde, Yüksek Lisansımı Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İşletme üzerine yaptım. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince Düzenlenen Harp Akademileri Komutanlığı Milli Güvenlik Akademisi, 64.üncü Dönemi mezunuyum, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünce Düzenlenen Kamu Diplomasisi eğitimi 51. Dönem mezunuyum. Halen Yakın Doğu Üniversitesi Medya ve İletişim Çalışmaları programında doktora eğitimine devam etmekteyim. 1993 yılında İçişleri Bakanlığında memuriyet hayatına başladım. Sırasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Savunma Sekreteri ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda çeşitli görevlerde bulundum. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Sağlık Hizmet Standartları Daire Başkanlığına atandım. 2015 yılındaki seçimlerde memleketim olan Kayseri’den Ak Parti 25. ve 26. Dönem Milletvekilliği için 8.sıradan aday oldum. Daha sonra Sağlık Hizmetleri Planlama Daire Başkanlığı ve halen Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

2) Başkanlığını yaptığınız birimde ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Genel anlamıyla kamu sağlık tesisleri kapsamında aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, entegre ilçe devlet hastaneleri, belediyeler bünyesindeki sağlık sunucuları, devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu ve vakıf üniversitelerinin hastaneleri ve sağlık uygulama araştırma merkezleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri, üniversitelerin diş hekimliği fakültesi hastanelerinin ruhsatlandırılması gibi geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Üniversitelere ait sağlık tesislerinin açılmadan önce planlaması aşamasında ön izin almaları ve akabinde ruhsatlandırılmaları da dâhil olmak üzere sağlık tesislerinin yatak ve ünit sayıları artırma/azaltma, rol ve isim değişikliği, adres değişikliği durumlarında ruhsatlandırma iş ve işlemlerini yapmaktayız. Bu süreçlerde kamu hizmetinin aksamaması için taleplere hızlı bir şekilde geri dönüş vermekteyiz. Vatandaşa daha hakkaniyetli, ulaşılabilir, kaliteli sağlık hizmeti sunmak için sağlık tesislerinin fiziki standartlarının optimum düzeye çıkarılmasına yönelik politikalar üretmekteyiz. Bu amaçla tüm sağlık tesislerinin asgari standartlarını belirleyecek ve hizmet kalitesini artırılmasını amaçlayan yönetmelik çalışmasını yürütmekteyiz. Yönetmeliğimizin yürürlüğe girmesi ile sağlık hizmetinin kalitesi ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanan halkımızın memnuniyetinin en üst düzeye çıkarılması, sağlık tesislerinde çalışan sağlık personeli de dâhil hizmet standartları üst düzeye çıkarılmasını hedeflemekteyiz.

3) Kamu sağlık tesisleri ile vakıf üniversitelerinin sağlık tesislerine verilen ruhsatlandırma aşamaları hakkında bilgi verir misiniz?

Öncelikle, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde “Her türlü koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini planlamak, teknik düzenleme yapmak, standartları belirlemek ve bu hizmetler ile sunucularını sınıflandırmak, bununla ilgili iş ve işlemleri yaptırmak.” hükmü ile (c) bendinde “Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek.” hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm kapsamında açılacak tüm Kamu/vakıf üniversiteleri, sağlık uygulama ve araştırma merkezleri Bakanlığımız sağlık hizmetleri planlama kapsamında ön izin almak zorundadır. Bakanlığımız, başta sağlık insan gücü olmak üzere bina, tıbbi teknoloji ve finansman gibi sağlığa ayrılan kaynakların dengeli dağılımını sağlamak, bunları etkin ve verimli bir şekilde kullanmak için sağlık hizmet sunumunda bölge sağlık planlaması anlayışını benimsemiştir. Bu anlayış gereğince sağlık hizmet sunumu bakımından; ülke genelinde bölge sağlık merkezleri ve her bir bölge için bölge sağlık merkezi konumunu üstlenecek merkez iller ve bu illere bağlı, alt bölge merkezi rolü verilmiş iller belirlenmiştir. Alt bölge merkezi iller güçlendirilmiş ilçelerle irtibatlandırılmış ve güçlendirilmiş ilçelere, nüfus yoğunluğu bakımından daha küçük ilçeler bağlanmıştır. Bu kapsamda açılacak sağlık tesislerinin uygun görülmesi halinde ön izin vermekteyiz Sağlık tesisinin hizmet sunumuna hazır hale gelmesini müteakip yapılan yerinde inceleme sonunda uygun görülmesi halinde ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır.
Şu ana kadar Toplam 9897 sağlık (kamu, üniversite ve vakıf) tesisine ruhsat düzenlenmiştir.

4) Ruhsatlandırma sonrası faaliyet izin belgesi düzenlenmesi işlemleri nasıl oluyor?

Başkanlığımızca düzenlenen geçici ruhsat belgesi sağlık tesisinin çalışması için yeterli bir belgedir. Ayrıca faaliyet izin belgesi özel sağlık tesisleri için ilgili mevzuatı ve dairesince düzenlenmektedir.

5) Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu sekretaryasını da yürütüyorsunuz. Yapılan hizmetlerle ilgili neler söyleyeceksiniz?

Sağlık tesislerinde kullanılacak olan tıbbi cihazların satın alınması ile ilgili Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonu’nun sekretaryası Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, YÖK ve Kalkınma Bakanlığının temsilcilerinin katılımlarıyla periyodik toplantılar düzenleyerek illerimizdeki sağlık kuruluşlarından gelen cihaz taleplerinin değerlendirilmesi yapılmaktadır. Değerlendirmenin amacı dünyada geliştirilen teknolojilerin takip edilip vatandaşlarımıza yüksek standartta sağlık hizmeti sunulmasıdır. Birim maliyeti 200.000 TL ve daha üzeri tutarda olan cihaz alımının planlanması ile cihazların çoğunun ithal ürün olması sebebiyle komisyonumuz cihazların alımında kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak kamu zararına yol açmamak için oldukça titiz bir çalışma yürütmektedir. Bu sayede halkımız için sağlık hizmetlerine kolay ve ücretsiz erişim imkanı sunmaktayız. Bakanlığımızın da bu cihazların kendi ülkemizde yapılması için çalışmaları mevcuttur. Alımı yapılan cihazların kullanım alanları genelde kanser, kalp damar cerrahisi, laparoskopik cerrahi gibi yüksek derecede önem arz eden cihazlar olmakla birlikte bu sayede tedavi edici ve koruyucu sağlık hizmetleri alanında halkımıza hizmet verebilmekteyiz.